Rynkeby: Mod en grønnere fremtid

Som de fleste fødevarevirksomheder har Rynkeby en forholdsvis energitung produktion med et højt forbrug af naturgas, el og vand og deraf følgende udledning af drivhusgasser. Derfor er klimabeskyttelse et af fokusområderne i Rynkebys bæredygtighedsstrategi – strategien går i øvrigt på tværs af hele Eckes-Granini Group GmbH, som Rynkeby har været en del af siden 2016.

I 2020 lavede vi for første gang en beregning af vores totale udledning af drivhusgasser (UN Greenhouse Gas Protocol scope 1, 2, og 3). Vores CO2-beregning viser, at langt over halvdelen af vores produkters samlede CO2-udledning sker opstrøms i forsyningskæden; ved dyrkningen af frugterne, den videre forarbejdning og transporten til Rynkeby. Ca. 25% af vores produkters samlede CO2-udledning skyldes emballagen, mens ca. 6% er forårsaget af Rynkebys egne aktiviteter.

I januar 2022 tog Eckes-Granini Group GmbH, og dermed Rynkeby, officielt arbejdet med klimabeskyttelse til det næste niveau, da vores reduktionsmål for drivhusgasser efter en grundig gennemgang blev godkendt af Science Based Targets initiative. Vi har tilsluttet os initiativet for at yde vores bidrag til at begrænse den globale opvarmning, som udover mange andre negative påvirkninger, også udgør en massiv trussel mod landbruget. Som producent af juice og andre frugt- og grøntbaserede drikkevarer er Rynkeby i skæbnesvanger grad afhængig af frugt- og grøntsagsdyrkning. Så meget desto mere føler vi os som virksomhed forpligtet til at handle i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Igennem mange år har Rynkeby arbejdet med at investere i og optimere processer for at minimere miljøpåvirkningerne. Som eksempler kan nævnes udskiftning af alle lyskilder i produktionen og på visse kontorer til LED, udnyttelse af overskudsvarme fra produktionsprocesserne til rumopvarmning samt skift til strøm fra vedvarende energikilder i 2020. Rynkebys arbejde med miljøforbedringer blev for alvor sat i system i 2021, hvor Rynkeby for første gang blev miljøcertificeret (ISO 14001 + EMAS). Vores miljøledelsessystem skal fremover understøtte det strukturerede arbejde med energibesparelser og dermed CO2-reduktion. I 2024 har vi konkret planer om at udskifte gamle kompressorer og ventilationsanlæg med energibesparelser til følge. Desuden implementerer vi automatisk dataopsamling på vores forbrugsmålere, hvilket vil give os mulighed for at forbedre vores styring af energiforbrugende udstyr.

For at nå vores reduktionsmål frem mod 2030 er den overordnede plan løbende at reducere energiforbruget (el, varme, damp) og erstatte varme- og dampgenereringssystemer med klimavenlige alternativer (fx el-varmepumper) for at reducere naturgasforbruget. Derudover skal vores egen flåde af personbiler og lastbiler ombygges 100% til klimavenlig teknologi. For at reducere scope 3 udledninger, skal der på emballageområdet, gradvist ske et skifte til materiale fra genanvendte og fornybare kilder, og vi vil yde støtte til avlere og leverandører til at reducere emissioner.

SBT-MÅL

Rynkeby er som en del af Eckes-Granini Group GmbH forpligtet til at reducere scope 1 og 2 drivhusgasemissioner med 95% inden 2030 sammenlignet med 2019, som er vores baseline. Derudover har vi forpligtet os til at reducere scope 3 drivhusgas-emissioner med 50% pr. liter inden 2030 sammenlignet med 2019.

OM RYNKEBY

Da Inger Rasmussen i 1934 pressede de første nedfaldsæbler til most, var det med samme kærlighed til naturens råvare, som i dag er en grundtanke hos Rynkeby. I dag arbejder vi gennem brancheinitiativet Sustainable Juice Covenant for at styrke bæredygtighed i alle led af forsyningskæden.

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem