Medlemsopdatering fra DLF Norge

Etter Fornyings- og administrasjonsdepartementets behandling av saken i sommer,  er ikke lenger NorgesGruppen og ICA forhindret i å innlede et innkjøpssamarbeid mens de venter på Konkurransetilsynets endelige avgjørelse (jf Mærkevareleverandørerne Medlemsinfo 22.8.2013). Men departementet noterte at det «etter departementets vurdering er rimelig grunn til å anta at avtalen er i strid med konkurranselovens § 10». Det betyr at så lenge Konkurransetilsynet ikke har gjort en endelig vurdering av om avtalen er lovstridig, må partene selv, for egen risiko, ta stilling til om de vil starte opp innkjøpssamarbeidet. Mærkevareleverandørerne vil gjøre sine medlemmer særlig oppmerksomme på enkelte forhold de bør ta hensyn til dersom de blir invitert av NG eller ICA til å diskutere avtaler på dette grunnlaget.

Bakgrunn

 • FAD har i vedtak av 8. juli 2013 bestemt at Konkurransetilsynets vedtak V2013-6 av 19. april 2013 opprettholdes dog med den endring av ICA og NorgesGruppen tillates å gjennomføre samarbeidsavtalen av 14. januar 2013 frem til Konkurransetilsynet har fattet endelig vedtak i saken. Dersom NorgesGruppen og ICA velger å implementere avtalen gjør de dette på egen risiko. Vedtaket er truffet på vilkår om at ICA i samme periode avstår fra å nedlegge og opprettholde sin nåværende selvstendig fungerende grossist- og distribusjonsvirksomhet.
 • FADs vedtak innebærer at ICA og NorgesGruppen kan påbegynne innkjøps­samar­beidet selv om Konkurransetilsynets avgjørelse i hovedsaken ikke foreligger. Samarbeidet knyttet til engros og distribusjon kan imidlertid ikke gjennomføres før Konkurransetilsynet har tatt endelig stilling i saken (forventet ultimo september).
 • FAD opplyser i vedtaket at det foreligger rimelig grunn til å anta at avtalen er i strid med konkurranselovens § 10, men opplyser at den gjennomsiktighet som vil kunne oppstå som følge av en implementering av avtalen frem til endelig vedtak, bare vil gjelde forhandlinger av og justeringer i leverandørbetingelser i høstens leverandør­forhand­linger. Skadepotensialet av denne informasjon er etter FADs vurdering ikke slik at det skaper fare for varig og alvorlig skade på konkurransen og leverandørmarkedet.
 • Med snarlig kick-off på årets høstforhandlinger betyr det at NorgesGruppen og ICA må ta stilling til om de praktiserer avtalen for innkjøp av dagligvarer til 2014-sesongen eller om de velger å opptre som to separate innkjøpsorganisasjoner.
 • NorgesGruppen har kontaktet dagligvareleverandører og vist til vedtaket om at NorgesGruppen og ICA kan påbegynne sitt planlagte innkjøps­samarbeid. NorgesGruppen inviterer leverandører til møte for å informere om arbeidet som gjøres videre fremover i forbindelse med innkjøpssamarbeidet.

Samarbeidsavtalens innhold

 • I henhold til avtalen vil NorgesGruppen på vegne av begge parter forestå forhand­linger med og innkjøp fra leverandører for de varer avtalen omfatter. Ifølge punkt 8.1 i avtalen vil NorgesGruppen forhandle med leverandørene forut for oppstart av avtalen.
 • Av avtalens punkt 2.1.1 fremgår det at det er NorgesGruppen som skal forestå forhandlinger med leverandørene, utpeke hvilke leverandører som skal velges og beslutte sortimentet i de ulike kategoriene.
 • I realiteten innebærer avtalen at NorgesGruppen vil øke sine innkjøp med om lag 60-70 % av ICAs behov. ICA skal selv forestå forhandlinger med leverandørene for følgende varegrupper i henhold til avtalen: fersk brød og bakervarer, fersk fisk og sjømat, frukt og grønt, egne merkevarer, mv.
 • I henhold til avtalens punkt 2.2.1 vil ICA innrømmes de samme varelinjerelaterte detaljistrabattene for alle varegruppene samarbeidet omfatter på lik linje med NorgesGruppens profilhus. Vi antar at ICA i praksis vil bli behandlet som et selvstendig profilhus under NorgesGruppen på lik linje med Kiwi, Meny, mv.
 • Det fremgår videre av avtalens punkt 2.2.1 at ICA vil få betingelser i tråd med NorgesGruppens samarbeidsbonuser for alle varegrupper omfattet av samarbeidet.
 • Etter avtalens punkt 2.2.4 vil ICA selv ha ansvar for forhandlinger om joint marketing og aktiviteter knyttet opp mot leverandørene både for det sortiment som NorgesGruppen kjøper inn og det sortiment ICA selv fremforhandler betingelser på.

Leverandørene bør være særlig oppmerksomme på:

 • Konkurransetilsynet har i sitt foreløpige vedtak opplyst at de anser innkjøps­samarbeidet for å være i strid med konkurranselovens § 10. FAD opplyser også at det etter departementets vurdering er rimelig grunn til å anta at avtalen er i strid med konkurranselovens § 10. FAD har imidlertid funnet at det ikke er grunnlag for midlertidig pålegg om opphør av innkjøpssamarbeidet.
 • Dersom NorgesGruppen og ICA velger å implementere avtalen gjør de dette på egen risiko. Hvis Konkurransetilsynet opprettholder sin foreløpige vurdering av innkjøpssamarbeidet fra april i sitt endelige vedtak, er partene eksponert for straff for å ha gjennomført innkjøpssamarbeidet.
 • Dagligvareleverandørene bør på vanlig måte delta i møter partene innkaller til for å lytte og forstå hvordan partene planlegger implementeringen. Det bør ikke være represen­tanter fra ICA tilstede i forhandlingsmøter for det sortiment som er NorgesGruppens ansvar.
 • Partene har bestemt at det bare skal utleveres konkurransesensitiv informasjon til den andre part i den grad det er strengt nødvendig for å gjennomføre samarbeidet. Med andre ord er hovedregelen vanntette skott mellom partene.
 • ICA skal selv håndtere forhandlingene for det sortiment som ikke er regulert i avtalen. Det gjelder fersk brød og bakervarer, fersk fisk, frukt og grønt, mv.
 • ICA vil selv være ansvarlig for joint marketing drøftelsene som vanligvis pågår etter at pris og sortiment er avtalt både for det volum NorgesGruppen forhandler og det ICA selv forhandler.
 • Dagligvareleverandørene bør bidra til at det ikke utveksles konkurransesensitive opplysninger mellom NorgesGruppen og ICA. I samtaler med NorgesGruppen bør ikke leverandørene gi opplysninger om ICAs betingelser, herunder om joint marketing ytelsene.
 • Dagligvareleverandørene bør vurdere om det er behov for å innta et betingelsessett for det samlede sortiment til NorgesGruppen og ICA og et alternativt betingelsessett bare til NorgesGruppen for det tilfelle at Konkurransetilsynet skulle forby innkjøpssamarbeidet slik at man ikke skal forhandle på ny.
 • Det ville vært hensiktsmessig om det samlede betingelsessettet til NorgesGruppen og ICA ble plombert og holdt hemmelig inntil Konkurransetilsynets endelige vedtak foreligger slik at det ikke oppstår en skadelig overføring av konkurransesensitive opplysninger til ICA. Dette er NorgesGruppen og ICA sitt ansvar.
 • Leverandørene bør vurdere om det er hensiktsmessig å gjøre sine ytelser prosentuell avhengig av volum/verdi fremfor faste ytelser da det er usikkerhet knyttet til hva som vil bli innkjøps­volumet for 2014.
 • Dersom NorgesGruppens resultat av innkjøpsforhandlingene kommuniseres til ICA og Konkurransetilsynet etterpå forbyr innkjøpssamarbeidet vil det oppstå en svært vanskelig forhandlingssituasjon med ICA da de vil kjenne de eventuelt bedre betingelser NorgesGruppen oppnår. I så måte vil ICA oppnå en fordel.

For spørsmål og nærmere informasjon, kontakt
Markedssjef John Aas, mobil 91 59 14 98, e-post john.aas@dlf.no

 • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem