Lovfastsatte betalingsfrist

Folketinget har med virkning fra 1. marts 2013  vedtaget en lov om betalingsfrist med det formål at fremme særligt små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne; særligt disse har i dag vanskelig adgang til finansiering. Loven skal modvirke, at leverandører af varer og tjenesteydelser presses af større virksomheder og offentlige myndigheder til lange betalingsfrister og ringe betalingsvilkår.

Loven betyder, at betalingsfristen i en aftale mellem to erhvervsdrivende maksimalt kan være 30 dage, med mindre en længere frist er udtrykkeligt godkendt af kreditor, og ikke er urimelig over for kreditor. Muligheden for en længere frist end 30 dage gælder ikke for offentlige myndigheder. Reglerne om betalingsfrister gælder som udgangspunkt for aftaler indgået efter den 1. marts 2013.
Aftaler om en længere frist end 30 dage forudsætter altså, at forlængelsen ikke er urimelig eller med andre ord er usaglig. Hvis I skal forhandle betalingsfrister, er et udgangs-punkt derfor lovens 30 dage. Der er en række saglige kriterier, som i en forhandling kan bruges, når betalingsfristen skal forhandles.

Det er bl. a. følgende kriterier:

  • Varernes omsætningshastighed. Såfremt varerne omsættes hurtigere end betalingsfristen vil kunden have en finansieringsgevinst på ens varer.
  • Er der aftalt leverandørejet lager? I så fald er der allerede givet en form for forlænget betalingsfrist, idet leverandøren har påtaget sig finansieringen af varernes liggetid.
  • Er der tale om varer med punktafgifter forfalder disse til betaling til staten efter 30 dage? En yderligere finansieringsbelastning ved længere kredittid til kunden.
  • Faktureres I for markedsførings- eller kampagnetilskud? Hvornår forfalder disse i forhold til gennemførselstidspunktet? Hvis det er tilfældet, kan kundens krav til betalingsfrister for tilskuddet indgå i overvejelserne om betalingsfristen for varerne, så I får sammenhæng mellem jeres betalinger til kunden og kundens betalinger til jer.
  • Ydes der kompensation for den forlængede betalingsfrist?

Et par relevante links:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143468

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=144558

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem