Kommissionens handlingsplan for detailhandelen

”Udviklingen af en europæisk handlingsplan for detailhandelen”

Detail- og engrossektoren står for godt 11% af EU’s BNP og er derfor en vigtig sektor. Den er i konstant udvikling, og der vil naturligvis opstå problemer i en sådan sektor, hvilket har medført at Europakommissionen har udarbejdet en europæisk handlingsplan for detailhandelen. Denne handlingsplan sigter, at forbedre de økonomiske, sociale og miljømæssige vilkår således, at man medvirker til at opfylde Europas mål i 2020-strategien.

2 af de centrale udfordringer for Europas detailsektor, opstillet af Rådet i 2012, er henholdsvis

 1. restriktioner for etableringsretten og det mere generelle og
 2. en ringe konkurrenceevne i detailsektoren, især i visse medlemsstater, og et behov for at mindske hindringerne og de driftmæssige begrænsninger.

Formålet med denne handlingsplan er at fastlægge en strategi som forbedre detailsektorens konkurrenceevne og styrker de økonomiske, miljømæssige og sociale resultater i sektoren. For at kunne løse de problemer som handlingsplanen opstiller, er det vigtigt at detailsektoren, sammen med andre sektorer,  aktivt deltager til at forbedre de områder, som kan mindske problemerne, således det bliver muligt at opnå et indre marked i balance. 

Detailhandlere står i dag overfor forskellige udfordringer, alt efter deres størrelse. Blandt andet har øget konkurrence og mindsket fortjenstmargener, grundet detailhandelens mulighed for mere effektiv distribution og logistik, medført at mange små butikker og SMV-producenter og – leverandører har måtte lukke ned.  Mange virksomheder må finde nye forretningsmodeller, hvilket især er blevet nødvendigt i forbindelse med udviklingen af e-handel.

De 5 hoveddrivkræfter bag mere konkurrencedygtig og bæredygtig handel og distribution.

 1. Forbrugerindflydelse –  bl.a. gennem mere gennemsigtige, pålidelige og direkte sammenlignelige oplysninger om produkternes pris og kvalitet
 2. Forbedret adgang til mere bæredygtig og konkurrencedygtig handel og distribution – både fysiske salgssteder og e-   detailhandel kunne drage fordel af bedre markedsadgang, navnlig gennem klarere og mere gennemskuelige etableringsregler
 3. Mere retfærdige og bæredygtige handelsforbindelser i hele forsyningskæden inden for detailhandel – aktørerne ville have fordel af en ramme for en effektiv indsats mod illoyal handelspraksis
 4. Mere innovative løsninger – aktørerne vil kunne opnå fordel, hvis der bliver hurtigere adgang til forskningsresultater på markedet
 5. Bedre arbejdsmiljø – både arbejdstagere og arbejdsgivere vil kunne drage fordel af bedre arbejdsvilkår og en løsning på problemerne vedrørende uoverensstemmelser mellem de kvalifikationer, der henholdsvis efterspørges og udbydes

Europakommissionens 11 aktionspunkter.

 1. Gennem dialog med de berørte parter vil Kommissionen udvikle retningslinjer for god praksis og/eller adfærdskodekser, der skal lette forbrugernes adgang til gennemskuelige og pålidelige oplysninger, der gør det lettere at sammenligne varers og tjenesteydelsers priser, kvalitet og bæredygtighed
 2. Kommissionen vil foreslå europæiske metoder til måling af produkters og organisationers samlede miljøpåvirkning og formidling af oplysninger herom
 3. Medlemsstaterne skal løse alle resterende problemer vedrørende manglende overholdelse af entydige forpligtelser i henhold til servicedirektivet vedrørende adgang til og udøvelses af detailhandelsaktiviteter, herunder fjernelse af økonomiske behovsprøver som omhandlet i artikel 14, stk. 5, i servicedirektivet. Kommissionen vil om nødvendigt udøve sin nultolerancepolitik gennem traktatbrudsprocedurer.
 4. Kommissionen vil
  1. Iværksætte en præstationsprøvning i detailsektoren for at undersøge, hvordan de kompetente myndigheder anvender regler og planer for handel og fysisk planlægning i praksis, når en potentiel tjenesteleverandør ønsker at oprette et lille, mellemstort eller stort detailsalgssted
  2. Gennem udveksling af bedste praksis skabe større klarhed om den rette balance mellem fri etableringsret, fysisk planlæsning og byplanlæsning på handelsområdet samt miljøbeskyttelse og social sikring
 5. Kommissionen vil vedtage en grønbog om de fælles træk ved illoyal handelspraksis i B2B-forsyninskæden for fødevarer og nonfoodvarer og indlede en høring, hvis resultater vil foreligge i slutningen af foråret 2013. Resultaterne af høringen vil indgå i en konsekvensanalyse af de forskellige løsningsmuligheder, der er indkredset på EU-plan
 6. Med udgangspunktet i EU’s eksisterende platform vil Kommissionen støtte detailhandlernes gennemførelses af aktioner, som har til formål at reducere fødevarespildet, uden at det går ud over fødevaresikkerheden (oplysning, kommunikation, lettere omfordeling til fødevarebanker osv.), f.eks. gennem aftalen om spild i detailhandelen, og arbejde på at udvikle en langsigtet politik for fødevarespild, herunder en meddelelse om bæredygtige fødevarer, som skal vedtages i 2013.
 7. Gennem dialog med de berørte parter vil Kommissionen definere bedste praksis for at gøre forsyningskæderne mere miljøvenlige og bæredygtige og minimere detailsalgsstedernes energiforbrug. Kommissionen vil tilskynde detailhandlerne til at anvende disse eksempler på bedste parksis inden for rammerne af eksisterende fora.
 8. Kommissionen vil iværksætte et initiativ vedrørende innovation i detailsektoren i 2013, hvor Kommissionen med bistand fra eksperter på højt niveau vil undersøge, hvordan det kan sikres, at detailsektoren kan bidrage til og drage fordel af innovative produkter, tjenesteydelser og teknologier. På dette grundlag vil Kommissionen udvikle konkrete aktioner, som fokuserer på at øge detailsektorens konkurrenceevne, herunder f.eks. hurtigere anvendelse af forskningsresultater på markedet, integration af e-handel og fysiske salgssteder, nye metoder til oplysning af forbrugerne om produkter, udvikling af innovationsvenlige bestemmelser og standarder osv.
 9. Kommissionen vil undersøge, om det er praktisk muligt at oprette en særlig database med alle EU’s bestemmelser og nationale bestemmelser om mærkning af fødevarer og med mulighed for hurtigt og enkelt at få overblik over kravene til mærkning af det enkelte produkt
 10. Kommissionen vil træffe foranstaltninger for at sikre en bedre markedsintegration af kort-, internet- og mobilbetaling gennem:
  1. Revision af betalingstjenestedirektivet
  2. En forbedret forvaltningsmodel for detailbetalingstjenester og
  3. Et lovforslag om multilaterale interbankgebyrer for betalingskort
 11. Kommissionen vil styrke samarbejdet med arbejdsmarkedets parter for at skabe betingelser, der gør det muligt at skabe overensstemmelse mellem de udbudte kvalifikationer og arbejdsmarkedets behov i detailsektoren, navnlig gennem indkredsning og foregribelse af kvalifikationsbehov ved hjælp af et europæisk råd for kvalifikationer i sektoren og forbedring af detailhandlernes uddannelses- og omskolingspolitikker.


Ønsker du at læse hele handlingsplanen, kan du finde den her

 • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem