Europa Kommissionen vil bekæmpe Illoyal handelspraksis

Europa-Kommissionen vil bekæmpe illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden

Bruxelles/Strasbourg, den 15. juli 2014
(nedenstående i pdf format) (engelsk version)

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en meddelelse, hvori medlemsstaterne opfordres til at se på, hvordan man kan forbedre beskyttelsen af små fødevareproducenter og detailhandlere mod illoyal handelspraksis fra deres til tider meget stærkere handelspartnere. Før en fødevare når forbrugeren, er der mange forskellige markedsaktører (producenter, forarbejdningsvirksomheder, detailhandlere osv.) i forsyningskæden, som bidrager til at øge dens kvalitet og værdi. Som følge af udviklinger f.eks. i retning af øget markedskoncentration er der meget forskellige niveauer af forhandlingsstyrke i forbindelserne mellem aktørerne i forsyningskæden. Forskelle i forhandlingsstyrke er almindelige og lovlige i handelsforbindelser, men disse ubalancer kan i visse tilfælde føre til illoyal handelspraksis.

EU-kommissær for det indre marked og tjenesteydelser Michel Barnier udtalte: “Det kan godt være, at vi alle som forbrugere handler hos vores lokale detailhandlere, men fødevareforsyningskæden har en klar EU-indre markedsdimension. Der er behov for lige konkurrencevilkår mellem små og mellemstore leverandører af fødevarer og detailhandlere på den ene side og store multinationale producenter og supermarkeder på den anden side. Illoyal handelspraksis skader denne balance. Industrien har allerede gjort en vigtig og værdifuld indsats for at imødegå illoyal adfærd og bør fortsat gøre det. Medlemsstaterne bør sikre, at de har effektive og konsekvente lovgivningsrammer at bygge på og supplere selvregulerende initiativer.”

Illoyal handelspraksis omfatter:
undladelse eller nægtelse af at formulere væsentlige vilkår skriftligt
ensidige ændringer med tilbagevirkende kraft af udgifterne til eller prisen på varer eller tjenester
uberettiget eller uforholdsmæssig risikooverførsel til en kontraherende part
forsætlig afbrydelse af tidsplanen for levering eller modtagelse for at opnå en uberettiget fordel
ensidig opsigelse af en handelsforbindelse uden varsel eller med et urimeligt kort varsel og uden nogen objektiv begrundelse.

Fødevareforsyningskæden er ikke kun afgørende for forbrugernes dagligdag og trivsel, men også vigtig for økonomien som helhed, fordi den har over 47 mio. beskæftigede i EU, heraf mange i SMV’er, og tegner sig for omkring 7% af EU’s bruttoværditilvækst. Den samlede størrelse af EU’s marked for detailhandel med fødevarerelaterede produkter anslås til at være på 1,05 billioner EUR. Fødevareforsyningskæden har en stærk international dimension og en særlig betydning på EU’s indre marked. Grænseoverskridende handel mellem EU-medlemsstater tegner sig for omkring 20% af EU’s samlede fødevareproduktion. Det skønnes, at mindst 70% af den samlede årlige eksport af landbrugsprodukter fra EU-landene går til andre EU-medlemsstater.
Hovedelementer
Meddelelsen om illoyal handelspraksis foreslår en række prioriteter fra interesserede parters side for at fremme en effektiv EU-dækkende ramme mod en sådan praksis. Den foreslår ikke lovgivning på EU-plan, men opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de indfører passende foranstaltninger mod illoyal handelspraksis under hensyntagen til deres nationale forhold. Forslagene i meddelelsen bygger på tre elementer:

  1. Støtte til det frivillige forsyningskædeinitiativ: Frivillige adfærdskodekser er en vigtig hjørnesten i rimelige og bæredygtige handelsforbindelser. Derfor opfordrer meddelelsen aktører i fødevareforsyningskæden til at tilslutte sig forsyningskædeinitiativet, der blev iværksat i september 2013, og dets nationale platforme. Det opfordrer også initiativets styringsgruppe til at fremme deltagelse af SMV’er, som er initiativets vigtigste støttemodtagere.
  2. EU-standarder for principper for god praksis: De medlemsstater, der allerede er i færd med at bekæmpe illoyal handelspraksis på nationalt plan, har valgt forskellige fremgangsmåder. Der er desuden også en række medlemsstater, som endnu ikke har truffet særlige foranstaltninger mod illoyal handelspraksis overhovedet. For at imødegå illoyal handelspraksis effektivt i hele EU, navnlig på tværs af grænserne, ville en fælles forståelse af regler til imødegåelse af illoyal handelspraksis være gavnlig. Meddelelsen foreslår, at principperne i forsyningskædeinitiativet kunne udgøre grundlaget for en sådan fælles forståelse af regler.
  3. Effektiv håndhævelse på nationalt plan: Hvis den svage part i en handelsforbindelse er økonomisk afhængig af sin stærke modpart, vil førstnævnte ofte afstå fra at forsvare sig mod illoyal handelspraksis gennem retssager eller frivillige bilæggelsesmekanismer af frygt for at skade eller miste sin handelsforbindelse. For at etablere en troværdig afskrækkende faktor mod anvendelse af illoyal handelspraksis foreslår meddelelsen minimumshåndhævelsesstandarder, der finder anvendelse i hele EU.

Baggrund

Betydningen af at fremme bæredygtige handelsforbindelser ved at imødegå illoyal handelspraksis blev fremhævet i den europæiske handlingsplan for detailhandelen fra januar 2013 (IP/13/78). Kommissionens grønbog om illoyal handelspraksis i virksomhed-til-virksomhed-forsyningskæden for fødevarer og nonfoodvarer i Europa, som blev offentliggjort sammen med handlingsplanen, var med til at indlede en bred debat og førte til bidrag fra en lang række interesserede parter. Dagens meddelelse fortsætter dette arbejde.

Illoyal handelspraksis kan have skadelig indvirkning, navnlig på SMV’er i fødevareforsyningskæden. De kan påvirke SMV’ernes evne til at overleve på markedet, foretage nye finansielle investeringer i produkter og teknologi og udvikle deres grænseoverskridende aktiviteter på det indre marked. Desuden kunne der også opstå indirekte negative virkninger i forsyningskæden for SMV’er. For eksempel kan en SMV afstå fra overhovedet at indgå i en handelsforbindelse af frygt for at blive udsat for illoyal handelspraksis. Illoyal handelspraksis i EU ville også kunne have direkte eller indirekte indvirkning på producenter og virksomheder uden for EU, herunder også i udviklingslande.

En række medlemsstater har erkendt den skadelige virkning af illoyal handelspraksis og har iværksat lovgivningsinitiativer til bekæmpelse af illoyal handelspraksis eller har planer om at gøre det, hvilket har ført til divergens på lovgivningsområdet i EU. Som led i Kommissionens forum om en bedre fungerende fødevareforsyningskæde erkendte markedsoperatører problemet med illoyal handelspraksis og udviklede et sæt gode principper for vertikale forbindelser og en selvregulerende ramme for at gennemføre disse principper, det såkaldte forsyningskædeinitiativ.

Se også MEMO/14/485

Yderligere oplysninger:

europa.eu/internal_market
europa.eu/enterprise/sectors/food/competitiveness/forum_food

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem