Bekæmpelse af illoyal handelspraksis

Regeringens foreløbige generelle holdning:

Danmark er blandt de lande, der ikke har indført specifikke foranstaltninger mod illoyal handelspraksis. Regeringen anerkender ikke desto mindre, at der kan forekomme uhensigtsmæssige handelspraksisser i forsyningskæden og støtter Kommissionens fokus på at fremme effektive markedsvilkår i denne.

Regeringen anerkender det arbejde, der er iværksat i forbindelse med Forsyningskædeinitiativet, da det kan reducere hindringer for velfungerende markeder. Regeringen opfordrer derfor til, at flere danske aktører tilslutter sig initiativet. Det er imidlertid væsentligt at sikre, at de frivillige rammer ikke bliver så indgribende i virksomhedernes forhandlingsmuligheder, at væsentlige konkurrenceparametre som pris, leveringsbetingelser mv. svækkes, da dette kan begrænse konkurrencen og medføre prisstigninger for forbrugerne.

Regeringen anerkender risikoen for, at mindre virksomheder i nogle tilfælde undlader at klage over ulovlig handelspraksis af frygt for at miste en altafgørende handelspartner. Det anerkendes derfor, at der bør være et hensyn til klager, som af frygt for repressalier ikke tør indgive klagen. På den anden side skal den indklagede part ud fra almindelige retssikkerhedssynspunkter have mulighed for at varetage sine interesser. Den nuværende forvaltnings- lov indeholder allerede mulighed for, at en virksomheds identitet kan holdes hemmelig i forbindelse med klager over en samhandelspartner i det tilfælde, hvor identifikation af klageren kan have store skadevirkninger for klager. En indklaget virksomheds ret til aktindsigt kan således efter et konkret skøn begrænses, hvis hensyn til private eller offentlige interesser vurderes at veje tungere. Ligeledes kan virksomheder og privatpersoner fuldt anonymt afgive tip om brud på konkurrencereglerne til konkurrencemyndighederne.

Det er på den baggrund regeringens holdning, at konkurrenceloven og forvaltningsloven sikrer et tilstrækkeligt lovgrundlag, men at virksomheder og myndigheder bør indgå i dialog om yderligere redskaber til at håndtere de danske problemer i forhold til illoyal handelspraksis.

Regeringen ser positivt på et fortsat europæisk samarbejde og dialog på området.

Se notatet fra Erhvers- og Vækstministeriet til Folketingets Europaudvalg HER

  • Del

Som medlem af Mærkevareleverandørerne spiller du en afgørende rolle i foreningens virke. Det er nemlig vores medlemmer, der gennem bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper er med til at udvikle og facilitere vores mange tiltag. Lige nu har vi mere end 110 medlemmer, der alle er væsentlige spillere i Dansk Detailhandel og Away From Home.

Bliv medlem